(English below)

Auteursrechtverklaring

Alle foto’s, video’s en andere inhoud op deze website (vaartlander.nl) zijn eigendom van Vaartlander.nl en/of de respectievelijke auteurs. De inhoud is beschermd onder de Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaartlander.nl en/of de respectievelijke auteurs, is het niet toegestaan om enig materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren, publiceren, verkopen, verhuren, uit te zenden, tentoon te stellen, op te slaan, in licentie te geven, of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Voor toestemming om de inhoud van deze website te gebruiken, kunt u contact opnemen met Vaartlander.nl via info@vaartlander.nl.

Bij overtreding van deze auteursrechtverklaring zullen er juridische stappen worden ondernomen om de inbreuk op het auteursrecht te stoppen en/of schadevergoeding te eisen.


Copyright Notice

All photos, videos, and other content on this website are the property of Vaartlander.nl and/or their respective authors. The content is protected under Dutch and international copyright laws.

Without the express written permission of Vaartlander.nl and/or the respective authors, it is not allowed to copy, distribute, modify, reproduce, publish, sell, rent, broadcast, display, store, license, or otherwise use any material from this website for public or commercial purposes.

For permission to use the content of this website, please contact Vaartlander.nl at info@vaartlander.nl.

In case of violation of this copyright notice, legal actions will be taken to stop the infringement of the copyright and/or to claim damages.